MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šahách

foto by www.ppproduction.eu

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šahách

18. januára 2013 sa konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého jediným bodom programu bolo odovzdanie ocenení, a to Ceny primátora mesta Šahy, Ceny mesta Šahy a udelenie titulu Čestný občan mesta Šahy.
Primátor mesta udeľuje Cenu primátora mesta Šahy tým občanom alebo inštitúciám, ktoré vyvíjajú prospešnú činnosť v prospech mesta. V tomto roku udelil primátor mesta cenu dvom organizáciám: nadácii Pečať mesta Šahy – Sigillum oppidi Saag za dlhoročnú aktivitu pri usporadúvaní kultúrnych podujatí a za šírenie dobrého mena nášho mesta. Cenu prevzala PaedDr. Angelika Révész, štatutárna zástupkyňa nadácie Pečať mesta Šahy. Ďalším oceneným bol Olympijský klub Alojza Szokolyiho za propagáciu olympijskej idey, športu a zdravého životného štýlu, za organizáciu športových podujatí a šírenie dobrého mena nášho mesta. Cenu prevzal František Révész, predseda OKAS.
Cenu mesta Šahy udeľuje mestské zastupiteľstvo tým jednotlivcom a organizáciám, ktoré prispeli k rozvoju mesta, dôstojne reprezentovali naše mesto na poli kultúrnom, vzdelávacom, umeleckom alebo športovom. Mestské zastupiteľstvo túto cenu udelilo Beáte Bazalovej za jej úspešnú literárnu činnosť. Ďalším oceneným bol Ladislav Molnár, zakladateľ občianskeho združenia Human International, za obetavú dobročinnú aktivitu v meste Šahy a v blízkom okolí. Túto cenu dostali aj skauti – 27. skautský zbor Sv. Imricha za obetavú prácu v záujme občanov mesta a regiónu.
Slávnostné zhromaždenie udelilo titul Čestného občana mesta Bélovi Pásztorovi, primátorovi mesta Veresegyház. B. Pásztor, pochádzajúci z Balogu nad Ipľom, stojí už 48 rokov na čele mesta Veresegyház a popri svojich povinnostiach už celé desaťročia pomáha obciam v Karpatskej kotline.
Protokolárna slávnostná schôdza sa skončila družnou besedou a pohostením účastníkov.

Write/autor: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓