MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

25. apríla sa v Základnej škole na Ul. E.B.Lukáča v Šahách uskutočnilo zaujímavé podujatie

25. apríla sa v Základnej škole na Ul. E.B.

 Deň otvorených dverí ako súčasť projektu. Projekt predstavila v klubovni za účasti rodičov a priateľov školy PaedDr. Beata Bazalová, zástupkyňa riaditeľa školy. Národný projekt, spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie, je určený pre základné školy a začal sa realizovať v septembri. Škola sa do projektu dostala vďaka vysokému počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
HLAVNÝMI AKTIVITAMI PROJEKTU SÚ:
• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
• Podpora celodenného výchovného systém (CVS)
• Technická podpora aktivít národného projektu

Výraznou pomocou pre učiteľov sú dve asistentky učiteľa. Na vyučovacích hodinách sa venujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V súlade s CVS pedagogickí pracovníci školy vedú pestrú škálu záujmových útvarov, ktoré umožňujú žiakom tráviť voľný čas zmysluplnejšie, navyše pod pedagogickým dozorom. Záujmové útvary predstavili formou prezentácie dvaja žiaci ôsmeho ročníka: Hudba, spev, tanec, Ja, počítač a svet okolo nás, Šport a športové modelárstvo, Fotograf, Šikovníci, Tvorivé spracovanie materiálu, Tvorivá dramatika, Moja záhradka, Poznávanie a ochrana prírody, Multikultúrna výchova v obrazoch, Varíme, pečieme, pletieme, Krúžok kultúry anglofónnych krajín a Volejbalový krúžok

Technická podpora aktivít projektu spočíva v pomoci základným školám technikou a vyučovacími pomôckami, sú nimi 2 interaktívne systémy, počítače, didaktická technika, záhradkárske a kuchynské potreby, športové potreby, didaktický balíček a mnoho iných názorných pomôcok skvalitňujúcich vyučovací proces. Škola okrem toho získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.
Prítomní si mohli prezrieť fotografie činnosti útvarov, hotové výrobky, v triedach, na školskom dvore i v letnej triede mali možnosť sledovať žiakov priamo pri práci, plietli sa košíky, rozvoniavali lángoše, meral sa tlak i BMI, vznikali papierové modely a množstvo zaujímavých výrobkov, ktoré žiaci za pomoci pani učiteliek a pani vychovávateliek vytvorili, nechýbalo ani občerstvenie. Dopoludnie spestrili mažoretky a tanec druhákov.

autor/write: Bea Bazalová

foto by Dominik Bajkai a Koro Nagy

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓