MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

CHARITAS SAAG

foto by www.ppproduction.eu

CHARITAS SAAG

Občianske združenie Charitas SAAG vzniklo v marci 2007. Má 12 zakladajúcich členov, medzi nimi zástupcov troch šahanských kresťanských cirkví.  Od svojho vzniku podporuje sociálne odkázaných ľudí a občanov zo znevýhodneného sociálneho  prostredia.

Vo svojich začiatkoch sa zameralo na prípravu projektu terénnej sociálnej práce pre mesto Šahy. Cieľom projektu bol monitoring prostredia sociálne odkázaných ľudí v meste Šahy a príprava analytického dokumentu, ktorý by poskytol východiská pre riešenie ich životnej situácie.

Počas realizácie projektu, keď jednou z terénnych sociálnych pracovníčok bola aj Janka Képešová, predsedníčka združenia získalo združenie poznatky a skúsenosti s prácou s marginalizovanými skupinami obyvateľov mesta. Súčasťou projektu bolo aj základné sociálne poradenstvo, ktoré, ako sa ukázalo, je v dnešnej situácii pre túto skupinu obyvateľov nevyhnutné.

Rozširovaním členskej základne prišli aj nové podnety, akým bolo aj založenie Tvorivej dielne pre zdravotne postihnuté deti a ich rodinných príslušníkov, pôsobiacej v priestoroch bývalej základnej školy na sídlisku Tabán, pod vedením keramičky a výtvarníčky AdrienyKutakovej. Táto činnosť fungovala štyri roky a otvorila cestu k aktivitám s touto cieľovou skupinou. Medzi takéto patril projekt podporený Nadáciou SPP – „Poď, podám Ti ruku a dovediem Ťa k hore“. V rámci neho členovia absolvovali nezabudnuteľný výlet do pohoria Börzsöny lesnou železnicou. Ďalším projektom bol manifestačný pochod mestom na zmapovanie bezbariérovosti v meste, kde deti so zdravotným postihnutím prechádzali mestom spolu s deťmi z miestny základných škôl. Počas pochodu si deti mohli vyskúšať absolvovanie trasy na invalidnom vozíku a spoznali jej náročnosť ba až nedostupnosť. Pravidelne jedenkrát ročne uskutočňuje združenie výlet pre tieto deti.

Náročným procesom korunovaným úspechom bolo vytvorenie chránenej dielne na poskytovanie základného sociálneho poradenstva. Združenie zamestnáva tri zdravotne postihnuté pracovníčky a poskytuje svoje služby odkázaným z regiónu. Chránená dielňa pôsobí od 1. 11. 2011, trvať bude do 31. 10. 2013. Za rok 2012 poskytla svoje služby 515 klientom.  Na Slovensku je jedinou chránenou dielňou s takýmto zameraním.

Združenie je registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v oblasti terénnej sociálnej práce, vedeným v registri Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Svoju prevádzku financuje združenie z členských príspevkov, darov fyzických a právnických osôb, 2% z dane z príjmov FO a PO. Na zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít s cieľovými skupinami získava združenie prostriedky z dotácií a grantov nadácií, Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a Úradu vlády SR (ÚV SR).

Od roku 2009 prevádzkuje združenie za pomoci dobrovoľníkov charitatívny zber a výdaj šatstva a použiteľných vecí. Úzko spolupracuje s Občianskym združením HumanInternational, ktorý veľmi významne podporuje združenie v tejto činnosti svojimi darmi. Darcami sú aj jednotlivci a skupiny priamo zo zahraničia, ktorí sprostredkujú svoje dary prostredníctvom zahraničných firiem etablovaných v Šahách.Dlhodobo spolupracuje tiež s organizáciou Miesto v dome z Levíc a je členom Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Levice.

Už druhý rok pripravuje denný letný tábor pre rómske deti, zameraný na zachovanie ich etnickej identity spoznávaním rómskej kultúry, podporené z ÚV SR.  Pravidelne organizuje predvianočné podujatie „Vianočná koleda“, podporené z dotácie NSK. V rámci neho pripraví v spolupráci s miestnymi cirkvami živý Betlehem, ktorého aktéri sú žiaci základných škôl a tiež aj zdravotne postihnuté deti.

V súčasnosti sa združenie zameralo na vybudovanie denného centra pre voľnočasové aktivity zdravotne postihnutých detí. Za pomoci sponzorských darov – finančných aj nefinančných rekonštruuje priestory bývalej výtvarnej dielne na Ružovej ulici. Členovia združenia vyslovujú veľké uznanie a vďaku všetkým svojim sponzorom!

Vďaka úzkej spolupráci s rôznymi cieľovými skupinami mohli členovia dostatočne spoznať situáciu v regióne a definovať svoje ďalšie strategické ciele. Medzi nimi jednoznačne dominuje zriadenie komunitného centra spolu s vývarovňou, hygienickou stanicou, práčovňou, denným centrom prípadne núdzovým bývaním. Toto úsilie si bude vyžadovať naplno rozvinúť komunitnú prácu v meste a regióne, zamerať sa na senzibilizáciu spoločnosti pre túto oblasť a organizované dobrovoľníctvo.

Združenie ďakuje každému, kto sa rozhodne podporiť jeho činnosť venovaním 2% zo zaplatenej dane FO alebo PO.Číslo účtu: 23 75 30 36 56 / 0200.

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓