MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Telocvičňa T – 18 je životu nebezpečná

foto by www.ppproduction.eu

Telocvičňa T – 18 je životu nebezpečná

Na základe rozhodnutia Mestského úradu v Šahách zo dňa 18. septembra 2012 je telocvičňa T- 18 životu nebezpečná, preto sa s okamžitou platnosťou zakazuje jej používanie. Ing. Július Czajtányi, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ uviedol, že budova bola postavená z prefabrikátov s drevenými konštrukciami takmer pred 35 rokmi, tak ako mnohé podobné na Slovensku. Životnosť takýchto stavieb je podľa odborníkov cca 20 rokov, preto sa s jej technickým stavom zaoberal Mestský úrad už viackrát. Vedenie mesta cez Technický a skúšobný ústav stavebný Žilina zabezpečilo komplexnú diagnostiku a statický prieskum predmetnej budovy. Nakoľko odborný posudok konštatoval havarijný stav, vedenie mesta reagovalo okamžite a rozhodlo budovu uzatvoriť pre verejnosť. „Naším prvoradým cieľom je bezpečnosť športovcov a občanov,“ – zdôraznil Ing. Czajtányi.
Športové akcie, ktoré prebiehali v telocvični T-18, boli preložené do telocviční v školských zariadeniach. Príčinou nebezpečného stavu tejto budovy je havarijný stav nosnej drevenej konštrukcie (spráchnivené drevo nosných pilierov).
Vedenie mesta okamžite nadviazalo kontakt s plánovacím oddelením „Prokon“ zo Zákamenného a objednali si predbežný hospodársky rozbor, posúdenie možnosti a rentability opravy budovy. „Až potom sa môžeme rozhodnúť, či je obnova telocvične rentabilná,“ – zhrnul výsledky rozhodnutia Mestského úradu Ing. Czajtányi. Odborné posúdenie stavu telocvične prebehne pravdepodobne v novembri 2012 a na základe ich posudku sa rozhodne o ďalšom osude telocvične.

Autor/write: Péter Pástor
Preklad: bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓