MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Podmienky a pravidlá súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže SPP WELLNES POBYT (ďalej len „Súťaž“) je Nadácia SPP v spolupraci s mestom Šahy a MyHont.sk (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 05.05.2013 – 00:00 do 08.05.2013 – 23:59.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba

– s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

– ktorá má viac ako 18 rokov

– ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel

4. Podmienky Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý počas trvania súťaže odpovie správne na 3 otázky vo formuláry na webstránke www.myhont.sk/sutaz .

Do žrebovania môže byť každý účastník zaradený iba raz.

Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu, ktorý získa výhru – SPP WELLNES POBYT

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže.

5. Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom zamestnancov Usporiadateľa v Kaktus Bare dňa 10.5.2013. Výhercu s oznámením o výhre bude kontaktovať zamestnanec Usporiadateľa. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky. S vyžrebovanými výhercami budú vyžrebovaní aj dvaja náhradníci.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže (ďalej len „Výherca“) je rozhodujúca e-mailová adresa a telfonne čislo z ktore boli zaevidované vo fofmulary.

Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhra:

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru:

1x WELLNES POBYT pre dve osoby v Kráľovskom apartmáne v Liptovskom Hrádku v hoteli GRAND CASTLE

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

8. Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla, na e-mailovú adresu, ktorú zadal do sutážneho registračného formulara. V prípade, že sa Výhercu nepodarí skontaktovať do 3 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania, bude kontaktovaný prvý náhradník. To isté platí, aj keď sa nepodarí dovolať náhradníkovi. Výhercovia súťaže budú zverejnení na internetovej stránke www.myhont.sk/sutaz.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien.

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník vyžrebovaný v prvom poradí. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v treťom poradí.

9. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje registrovaním v hre Usporiadateľovi súhlas k tomu, že jeho meno a priezvisko, telefónne číslo alebo email môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Účastník registrovaním v hre ďalej udeľuje Usporiadateľovi súhlas na využitie údajov v rozsahu registrácie na poskytovanie informácii o ďalších akciách a produktoch Usporiadateľa. Spracovanie osobných údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu, t.j. Usporiadateľa.

Súťažiaci má práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

10. Dane:

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.myhont.sk/podmienky-a-pravidla-sutaze.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Šahach dňa 4.05. 2013

↓