MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Škôlkari na cestách – dopravná výchova hrou

photo by Pástor Péter

Škôlkari  na cestách – dopravná výchova hrou

Vďaka Nadácii Volkswagen a grantovému programu „Bezpečne na cestách“ realizujeme projekt „Škôlkari  na cestách“ – dopravná výchova hrou

Naším zámerom je zaviesť interaktívnu formu výučby dopravnej výchovy v materských školách. Deti sa budú podieľať na tvorbe didaktických pomôcok, záživnou formou sa zoznámia s pravidlami cestnej premávky. Na novom dopravnom ihrisku si overia svoje znalosti v praxi. Na projekte spolupracovali 4 miestne materské školy v meste ako aj Materské centrum Smejko. Aj oni budú aktívne využívať dopravné ihrisko ako aj všetky vzniknuté inovatívne pomôcky.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť podmienky na praktickú výučbu pravidiel cestnej premávky a podporiť záujem detí predškolského veku nášho mesta o dopravnú výchovu. Naším zámerom je pretransformovať súčasný tradičný spôsob prístupu detí a učiteľov k výučbe dopravnej výchovy na modernú výchovnú zložku vzdelávacieho procesu. Nástrojom na dosiahnutie uvedených cieľov je vytvorenie podmienok pre praktickú výučbu a zavedenie aktivít, ktoré hravou a atraktívnou formou sprístupnia deťom nové poznatky. Projekt prispeje k zdravému psychomotorickému vývoju detí, podporí ich „sebavedomý postoj“ k rozmanitým situáciám v dopravnej premávke.

autor/write: Iveta Majerčíková

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Verejné dianie

Comments are closed.

↓