MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Zázračný les – zápis žiakov do cirkevnej základnej školy

foto by www.ppproduction.eu

Zázračný les – zápis žiakov do cirkevnej základnej školy

Riaditeľstvo Spoločnej katolíckej školy Ferenca Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách usporiadalo zápisný program detí pod názvom „Zázračaný les“. Škola vznikla v roku 1992. Zozačiatku pôsobila len ako základná škola, od roku 1995 započala aj vzdelávanie v osemročnom gymnáziu, od roku 2011, od vzniku materskej školy je už plnoorganizovanou školou v duchu katolíckom pre všetkých žiakov zo Šiah a z okolia a uvíta aj záujemcov z iných škôl. Inštitúcia má v súčasnosti takmer 300 žiakov.
Škola oslovuje rodičov postupne. Najvýznamnejším krokom k tomu je práve program Zázračný les – akcia zapĺňajúca celé dopoludnie, na ktorú dostali pozvanie všetky materské školy v meste a na okolí. V rámci nej hravou formou predstavili záujemcom svoju školu. Ako nám povedal pán riaditeľ, úzko spolupracujú s materskými školami, pozývajú ich aj na iné školské akcie spoločne s rodičmi.
Vyučovanie prebieha v priestoroch dobre vybavených učební a odborných učební. Budova, ktorá je aj kultúrnou pamiatkou, bola obnovená, pričom si ale zachovala svoju historickú patinu. Inštitúcia kladie veľký dôraz aj na začlenenie hendikepovaných detí, ako aj na venovanie sa talentovaným žiakom. Sledujúc svoju kresťanskú ideológiu pokladajú pri výchove za veľmi dôležitú spoločenskú výchovu, pritom sledujú, aby deti mohli čo najviac času stráviť aj s rodičmi. Sleduje to predovšetkým akcia Priateľ rodiny, v rámci ktorej poriadajú na zážitky i obsahovo bohaté spoločné akcie.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓